• Hồ Tấn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   htphu.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tvlien.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Lưu Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   plngoc.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Miên Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   bmthao.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lvhoa.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Thị Uyên Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   vtuchau.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn