• Nguyễn Hoàng Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   nhcanh.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Trúc Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   nttam.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Việt Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   hvtrung.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ntlam.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Duy Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ndhai.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   pthoa.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Lưu Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ltnhung.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn