• Huỳnh Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   hthuong.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   btsen.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Đặng Ngọc Sửa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dnsua.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Thiên Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dthai.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lttxuan.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn