• Nguyễn Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Email:
   nhanh.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Mạnh Giáo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS
  • Email:
   nmgiao.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Email:
   nthau.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Thiên Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Email:
   dthai.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Miên Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Email:
   bmthao.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn